موقعیت مکانی دانشکده

آدرس : بلوار شورا، خیابان ولیعصر، جنب بیمارستان باهنر، ساختمان دانشکده داروسازی 
کدپستی: 3154686689


گروه دورانV5.6.1.0