در بیست و دومین همایش دانشجویان داروسازی جناب اقای علی ماهرویی در بخش فرهنگی (نقاشی) از دانشکده داروسازی البرز برگزیده شدند. در بیست و دومین همایش دانشجویان داروسازی که در شهر زنجان برگزار شد 
جناب اقای علی ماهرویی در بخش فرهنگی (نقاشی) از دانشکده داروسازی البرز برگزیده شدند.

يكشنبه 5 خرداد 1398   14:58:06