برگزاری کارگاه آموزشی سامانه نظام نوین اطلاعات پژوهش های پزشکی ایران (نوپا)

کارگاه آموزشی" سامانه نظام نوین اطلاعات پژوهش های پزشکی ایران (نوپا)"در محل سایت دانشکده داروسازی روز دوشنبه مورخ 12/06/ 97 برگزار گردید.

دوشنبه 6 خرداد 1398   10:27:50