شورای آموزشی02

شورای آموزشی 01
سومین جلسه شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی دانشکده داروسازی سومین جلسه شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی دانشکده داروسازی روز یکشنبه مورخ 1397/10/11

سومین جلسه شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی دانشکده داروسازی البرز در محل دفتر ریاست دانشکده داروسازی روز یکشنبه مورخ 1397/10/11 برگزار گردید.

جمعه 3 اسفند 1397   13:53:52