جلسه شورای راهبردی دانشکده داروسازی البرز مورخ 03/10/1397

جلسه شورای راهبردی دانشکده داروسازی البرز مورخ 03/10/1397 در محل دفتر ریاست دانشکده داروسازی با حضور معاون توسعه دانشگاه، معاون آموزشی دانشگاه، مدعوین، ریاست و معاونت دانشکده برگزار گردید.

دوشنبه 6 خرداد 1398   10:25:59