سه‌شنبه 30 بهمن 1397

  برنامه درسی گروه بیوتکنولوژی

 

ردیف

درس

تعداد واحد

روزهای برگزاری کلاس

ساعت برگزاری کلاس

1

فرآورده های بیولوژیک

2

دوشنبه

12-10

يكشنبه 30 تير 1398   02:29:31