سه‌شنبه 30 بهمن 1397 برنامه درسی گروه داروسازی بالینی
 

ردیف

درس

تعداد واحد

روزهای برگزاری کلاس

ساعت برگزاری کلاس

1

زبان تخصصی

3

دوشنبه

17-13

2

دارو درمان 1 نظری

3

دوشنبه

12-10

چهارشنبه

10-8

يكشنبه 30 تير 1398   02:27:42