دوشنبه 3 دي 1397
اهداف و وظایف ریاست دانشکده

•   نظارت بر حسن اجرای مصوبات دانشگاه در دانشکده در جهت ارتقا جایگاه علمی پژوهشی و فرهنگی دانشکده

• ایجاد هماهنگی در امور آموزشی پژوهشی، اداری- مالی و فرهنگی دانشکده

• نظارت بر حسن اجرای وظایف آموزشی، پژوهشی و فرهنگی اعضای محترم هیات علمی دانشکده

• ارزیابی و هماهنگ کردن کلیه فعالیت های واحد های تابع دانشکده

• پیشنهاد بودجه سالانه دانشکده

• ارزیابی کار سالانه دانشکده و گزارش آن به رئیس دانشگاه

 • مشارکت در جلسات شوراها، کمیته های مرتبط با حوزه مسئولیت
يكشنبه 5 خرداد 1398   13:44:35