يكشنبه 2 دي 1397

شرح وظایف کتابخانه دانشکده داروسازی 

-  ارتقا کمی و کیفی منابع کتابخانه ای اعم از چاپی و الکترونیکی

- شناسایی نیاز اطلاعاتی کاربران و ارائه خدمات استفاده از منابع چاپی و الکترونیک

-گردآوری کلیه منابع علمی معتبر در زمینه های پزشکی و علوم وابسته و ارائه خدمات اطلاع رسانی سریع و به هنگام از طریق ارتباط با بانک های اطلاعاتی پزشکی و علوم زیستی در جهان

- سازماندهی و ارائه خدمات دسترس پذیر منابع اطلاعاتی چاپی و الکترونیک

- راهنمایی و آموزش کاربران در بازیابی و استفاده از منابع اطلاعاتی

- عضویت

- تهیه و تامین تجهیزات مورد نیاز کتابخانه

- سازماندهی وآماده سازی منابع گرد آوری شده

- فرآهم آوری و مجموعه سازی منابع

چهارشنبه 26 تير 1398   00:56:22