يكشنبه 6 اسفند 1396

    برنامه درسی گروه فارماکولوژی و سم شناسی
 

ردیف

درس

تعداد واحد

روزهای برگزاری کلاس

ساعت برگزاری کلاس

1

داروشناسی1نظری

3

پنج شنبه

12-8

2

داروشناسی 1 نظری

4

سه شنبه

12-8

3

داروشناسی 2نظری

4

سه شنبه

17-13

4

داروشناسی 2 عملی

1

سه شنبه

12-8

5

سم شناسی نظری

2

یکشنبه

12-10

6

سم شناسی عملی

1

سه شنبه

17-13

7 کشت سلولی 1 شنبه 15-13
.
يكشنبه 30 تير 1398   02:32:02