پنجشنبه 6 مهر 1396        برنامه درسی گروه فارماکوگنوزی

ردیف

درس

تعداد واحد

روزهای برگزاری کلاس

ساعت برگزاری کلاس

1

گیاهان دارویی نظری

2

دوشنبه

10-8

2

گیاهان دارویی عملی

1

یکشنبه

12-8

3

فارماکوگنوزی 1 نظری

2

شنبه

12-10

4

فارماکوگنوزی 2نظری

3

شنبه

10-8

چهارشنبه

10-8

5

فارماکوگنوزی 2عملی

1

دوشنبه

16-13 
يكشنبه 30 تير 1398   02:42:58