پنجشنبه 6 مهر 1396

       برنامه درسی گروه فارماسیوتیکس

ردیف

درس

تعداد واحد

روزهای برگزاری کلاس

ساعت برگزاری کلاس

1

فیزیکال فارماسی 1 نظری

2

شنبه

10-8

2

فیزیکال فارماسی 2 نظری

2

چهارشنبه

12-10

3

فارماسیوتیکس 2 نظری

3

یکشنبه

12-10

دوشنبه

10-8

4

فارماسیوتیکس 3 نظری

3

شنبه

12-10

یکشنبه

10-8

5

فارماسیوتیکس 2عملی

1

یکشنبه

16-13

6

فارماسیوتیکس3 عملی

1

شنبه

16-13

7

فارماسیوتیکس 4 نظری

2

سه شنبه

12-10

8

فارماسیوتیکس 4 عملی

1

چهارشنبه

17-13

9

کنترل فیزیکوشیمیایی نظری

2

سه شنبه

10-8

10

کنترل فیزیکوشیمیایی عملی

1

پنج شنبه

12-8

چهارشنبه 26 تير 1398   01:47:46