شنبه 14 اسفند 1395
ردیف نام و نام خانوادگی عکس رزومه کاری ایمیل 
1 آقای دکتر مهدی محمد زاده دانلود dr.mzadeh@abzums.ac.ir
 
2 آقای دکتر فریدون مهبودی دانلود dr.mahbodi@abzums.ac.ir
 
3 خانم دکتر فاطمه فرجادمند دانلود dr.farjadmand@abzums.ac.ir
 
4 آقای دکتر مسعود علیمراد دانلود dr.alimorad@abzums.ac.ir
 
5 آقای دکتر مصطفی کریمی  دانلود dr.karimi@abzums.ac.ir 
6 آقای دکتر سید ابراهیم هاشمی دانلود dr.hashemi@abzums.ac.ir 
يكشنبه 30 تير 1398   02:45:03