شنبه 16 بهمن 1395

کارگاهها و ژورنال کلاب ها

  • ژورنال کلاب: طراحی و مطالعات داکینگ برای پپتیدهای جدید متصل شونده به فیبرین در تاریخ 97/01/29با سخنرانی سرکارخانم دکتر عاطفه حاجی آقا بزرگی
  • کارگاه: فرایندنویسی در تاریخ  97/02/24 با سخنرانی سرکارخانم مریم شیری
  • کارگاه: آموزش سامانه نوپا در تاریخ97/03/21 با سخنرانی سرخانم سوسن شاه خدابنده
  • کارگاه : پرزی در تاریخ  97/07/23 با سخنرانی سرکارخانم مریم شیری
  • کارگاه : GMPدر تاریخ 12/09/ 97 با همکاری شرکت سیناژن
  • کارگاه : روش تحقیق در تاریخ 24/11/97 با سخنرانی سرکار خانم دکتر طیبی
  • کارگاه :ژورنال کلاب نانوامولسیون ها در داروسازی در تاریخ 29/11/98 با سخنرانی سرکارخانم دکتر عطایی
  • کارگاه : ژورنال کلاب استفاده بالینی از مکمل های ویتامینی در تاریخ 25/02/98 با سخنرانی جناب آقای دکتر محمدی

چهارشنبه 26 تير 1398   00:56:12