شنبه 16 بهمن 1395

کارگاهها و ژورنال کلاب ها

  • ژورنال کلاب: طراحی و مطالعات داکینگ برای پپتیدهای جدید متصل شونده به فیبرین در تاریخ 97/01/29با سخنرانی سرکارخانم دکتر عاطفه حاجی آقا بزرگی
  • کارگاه: فرایندنویسی در تاریخ  97/02/24 با سخنرانی سرکارخانم مریم شیری
  • کارگاه: آموزش سامانه نوپا در تاریخ97/03/21 با سخنرانی سرخانم سوسن شاه خدابنده
  • کارگاه : پرزی در تاریخ  97/07/23 با سخنرانی سرکارخانم مریم شیری
  • کارگاه : GMPدر تاریخ 12/09/ 97 با همکاری شرکت سیناژن

يكشنبه 5 خرداد 1398   13:38:32