شنبه 1 آبان 1395

*دروس گروه شیمی دارویی

جدول طرح دروس دانشکده داروسازی

عنوان درس نام استاد لینک طرح درس 
روش های تجزیه دستگاهی
دکتر اعظمی-دکتر کتابفروش-دکتر طباطبایی-دکتر حاجی آقا بزرگی-دکتر کبارفرد
 تجزیه دستگاهی عملی دکتر حاجی آقا بزرگی
 شیمی تجزیه
دکتر کتابفروش
دکتر حاجی آقا بزرگی
 شیمی آلی1 نظری دکتر حاجی آقابزرگی-     دکتر اعظمی-دکتر کتابفروش
 شیمی آلی2 نظری دکتر اعظمی-دکتر کتابفروش
دکتر حاجی آقا بزرگی
شیمی آلی 1 عملی دکتر کتابفروش
شیمی آلی 2 عملی دکتر اعظمی
شیمی تجزیه عملی دکتر اعظمی
دکتر کتاب فروش
 
شیمی دارویی 1
دکتر حاجی آقا بزرگی-دکترکتابفروش-دکتر اعظمی
دکتر کبارفرد
شیمی دارویی 2
دکترحاجی آقابزرگی-دکترکتابفروش-دکتر اعظمی-دکتر طباطبایی
        

*دروس گروه فارماکوگنوزی

جدول طرح دروس دانشکده داروسازی

عنوان درس نام استاد لینک طرح درس 
فارماکوگنوزی2 دکترنفیسه خسروی دهقی
دکتر نرگس ساداتی لمردی
دکتر فریبا فرجادمند
دکتر جان آرا
فارماکوگنوزی 2 عملی
دکتر نفیسه خسروی دهقی
دکتر قدمی
فارماکوگنوزی 1 
دکترنفیسه خسروی دهقی
دکتر نرگس ساداتی لمردی
گیاهان دارویی دکترنفیسه خسروی دهقی
گیاهان دارویی عملی دکترنفیسه خسروی دهقی
 

*دروس گروه فارماسیوتیکس

جدول طرح دروس دانشکده داروسازی

عنوان درس نام استاد لینک طرح درس 
فیزیکال فارماسی 1 خانم دکتر عطایی 
خانم دکتر قاری


 
فیزیکال فارماسی 2 خانم دکتر عطایی -
خانم دکتر قاری


 
فارماسیوتیکس 2
خانم دکتر عطایی 
خانم دکتر قاری
 خانم دکتر سلمان نژاد
فارماسیوتیکس 3 دکتر زهرا عطایی
 دکتر فرانک سلمان نژاد
فارماسیوتیکس 4 خانم دکتر عطایی 
خانم دکتر قاری
 خانم دکتر سلمان نژاد
کنترل فیزیکوشیمیایی خانم دکتر قاری
 خانم دکتر سلمان نژاد
 آز. فارماسیوتیکس 2 خانم دکتر قاری
خانم دکتر سلمان نژاد
 آز. فارماسیوتیکس 3 خانم دکتر عطایی
 آز. فارماسیوتیکس 4 خانم دکتر قاری
خانم دکتر سلمان نژاد
 آز.کنترل فیزیکوشیمیایی خانم دکتر عطایی 
خانم دکتر قاری
 خانم دکتر سلمان نژاد

*دروس گروه داروسازی بالینی

جدول طرح دروس دانشکده داروسازی

عنوان درس نام استاد لینک طرح درس 
 دارو درمانی بیماریها 1

دکتر مهدی محمدی

*دروس گروه علوم پایه

جدول طرح دروس دانشکده داروسازی

عنوان درس نام استاد لینک طرح درس 
 

*دروس گروه فارماکولوژی و توکسیکولوژی

جدول طرح دروس دانشکده داروسازی

عنوان درس نام استاد لینک طرح درس 
 کشت سلولی
دکتر حسین مهبودی

*سایر دروس

جدول طرح دروس دانشکده داروسازی

عنوان درس نام استاد لینک طرح درس 
زبان تخصصی  آقای دکتر مهدی محمدی
طرح درس فرآورده های بیولوژیک دکتر حسین مهبودی، دکتر محمد پور، دکتر کمالی

چهارشنبه 26 تير 1398   00:55:33