چهارشنبه 16 دي 1394
             برنامه درسی گروه شیمی دارویی

ردیف

درس

تعداد واحد

روزهای برگزاری کلاس

ساعت برگزاری کلاس

1

شیمی تجزیه نظری

2

یکشنبه

10-8

2

شیمی تجزیه عملی

1

شنبه

16-13

3

شیمی آلی 1 نظری

3

شنبه

12-10

سه شنبه

12-10

4

شیمی آلی 1 عملی

1

سه شنبه

16-13

5

شیمی آلی 2 نظری

3

دوشنبه

12-10

سه شنبه

10-8

6

شیمی آلی 2 عملی

1

یکشنبه

16-13

7

روشهای آنالیز دستگاهی نظری

3

شنبه

10-8

چهارشنبه

10-8

8

روشهای آنالیز دستگاهی عملی

1

دوشنبه

16-13

9

شیمی دارویی 1 نظری

3

یکشنبه

12-10

چهارشنبه

12-10

10

شیمی دارویی 2نظری

3

دوشنبه

10-8

چهارشنبه

12-10

يكشنبه 30 تير 1398   02:35:28