دوشنبه 16 شهريور 1394

گروه آموزشی دارسازی بالینی:

  این رﺷﺘﻪ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻳﻜﻲ از رشته ﻫﺎی ﻧﻮﭘﺎ در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ میﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ اﻳﻦ ﮔﺮاﻳﺶ، دوره آﻣﻮزش آن ﺑﻪ ﺻﻮرت دوره تخصصی بالینی ﻣﺸﺎﺑﻪ دﺳﺘﻴﺎران ﺗﺨﺼﺼﻲ رﺷﺘﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﺮدﻳﺪه است .اﻟﺒﺘﻪ برﺧﻼف دوره ﻫﺎی دﺳﺘﻴﺎری ﭘﺰﺷﻜﻲ، دﺳﺘﻴﺎران داروﺳﺎزی ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻳﻚ ﺳﺮی دروس ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻧﻈﻴﺮ فیزیوپاتولوژی، ﻓﺎرﻣﺎﻛﻮاﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژی، ﺳﻢ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ،  فارماکوکینتیک ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ  و  ...  را در ﻗﺎﻟﺐ ﻳﻚ دوره 5/1 تا  2 ﺳﺎﻟﻪ ﭘﻴﺶ از ﺣﻀﻮر دربخش ﻫﺎی ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ. ﻫﺪف اﻳﻦ دوره تخصصی ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت  کاربردی داروﻫﺎ ﻛﻪ ﻣﻬﺎرت ﻻزم ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت و ﻣﺮاﻗﺒﺖ های داروﻳﻲ (Pharmaceutical care)  در ﻣﺮاﻛﺰ بیمارستانی و ﺑﺨﺶ های بالین را دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﺎﺷﺪ . ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن اﻳﻦ دوره ﻣﺸﺎوراﻧﻲ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺮای ﭘﺰﺷﻜﺎن و اعضای ﺗﻴﻢ درﻣﺎن و ﻧﻴﺰ ﺑﻴﻤﺎران  ﺑﺎﺷﻨﺪ. متخصصین اﻳﻦ گروه دارای مهارت ﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎر و ﺗﻴﻢ درﻣﺎن، ﭘﺎﻳﺶ اﺛﺮات و ﻋﻮارض داروﻫﺎ در ﺑﻴﻤﺎران، ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﺪاﺧﻼت راﻳﺞ و ﻣﻬﻢ داروﻳﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺪاﺧﻼت دارو - دارو –  غذا و  دارو- ﺑﻴﻤﺎری، راه های ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی ﻳﺎ ﻛﻨﺘﺮل آﻧﻬﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ روش ﻫﺎی ﺗﻨﻈﻴﻢ دوزﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ داروﻳﻲ هستند.

يكشنبه 30 تير 1398   02:56:10