دوشنبه 16 شهريور 1394

گروه آموزشی شیمی دارویی
  اﻳﻦ رﺷﺘﻪ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻛﻪ در ﻗﺎﻟﺐ  آﻣﻮزﺷﻲ - ﭘﮋوﻫﺸﻲ منجر به مدرک Ph.D در ﺳﻄﺢ دﻧﻴﺎ اراﺋﻪ می ﺷﻮد، از ﭘﺎﻳﻪ ای ترینﮔﺮاﻳش های ﺗﺨﺼﺼﻲ داروﺳﺎزی ﻣﺤﺴﻮب  میﮔﺮدد . ﻫﺪف اﺻﻠﻲ در اﻳﻦ دوره ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﺑﺎ داﻧﺶ ﻗﻮی ﺷﻴﻤﻲ و ﺑﻪ وﻳﮋه ﺷﻴﻤﻲ آﻟﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ آﮔﺎﻫﻲ از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت داروﻳﻲ و گروه ﻫﺎی ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻓﻌﺎل ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آﻧﻬﺎ و ﺑﺎ ﻛﺴﺐ ﻣﻬﺎرت در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ واﻛﻨﺶ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت و ارﺗﺒﺎط ﻧﻮع ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آﻧﻬﺎ با فعالیت ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﻲ، ﺗﺮﻛﻴﺐ، اﺳﺘﺨﺮاج و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻮاد ﻣﻮﺛﺮه داروﻳﻲ اﻗﺪام نمایند. متخصصین اﻳﻦ رﺷﺘﻪ ﺗﺨﺼﺼﻲ از توانمندی های لازم ﺑﺮای ﻛﺎر ﺑﺎ ابزارهای  ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ و دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی  ﻣﺘﻌﺪد آﻧﺎﻟﻴﺰ داروﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.

يكشنبه 30 تير 1398   02:28:33