دوشنبه 16 شهريور 1394 گروه آموزشی فارماسیوتیکس  :

در اﻳﻦ رﺷﺘﻪ ﺗﺨﺼﺼﻲ( Ph.D.)   ﻛﻪ در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان رﺷﺘﻪ ﺗﺨﺼﺼﻲ "داروﺳﺎزی" ﻧﻴﺰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻫﺪف ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻮاد ﻣﻮﺛﺮه داروﻳﻲ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺷﻜﻞ داروﻳﻲﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺼﺮف ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺴﺎن می ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﻣﺼﺮف دارو ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻴﻤﺎر ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار ﻣﺎده ﻣﻮﺛﺮه داروﻳﻲ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در دﺳﺘﺮس ﻋﻀﻮ ﻳﺎ اﻧﺪام ﻫﺪف ﻗﺮار گیرد . آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ روش ﻫﺎی ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن های داروﻳﻲ، سامانه های ﻧﻮﻳﻦ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ دارورﺳﺎﻧﻲ، ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐﻧﮕﻬﺪاری و  بسته ﺑﻨﺪی  ﻫﺎی داروﻳﻲ و ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪل ارزﻳﺎﺑﻲ  وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎی ﻓﺎرﻣﺎﻛﻮﻛﻴﻨﺘﻴﻜﻲ داروﻫﺎ در ﺑﺪن اﻧﺴﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ متخصصین اﻳﻦ گروه دارا هستند و می ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻘﺶ ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ در ارﺗﻘﺎ ﻛﻴﻔﻲ ﺻﻨﻌﺖ داروﻳﻲ کشور ایفا نمایند.

يكشنبه 30 تير 1398   02:26:18