يكشنبه 14 تير 1394


خانم دکتر عاطفه حاجی آقا بزرگی
 
PharmD/Medicinal Chemistry PhD
 :ایمیلdr.hajiaghabozorgi@abzums.ac.ir 
شماره تماس:
32567175 (026)
برنامه زمانبندی حضور در دانشکده

 
رزومه

 


خانم دکتر شیما کتابفروش PharmD/Medicinal Chemistry PhD
sh.ketabforoush@abzums.ac.ir :ایمیل
شماره تماس:
32567175(026)
برنامه زمانبندی حضور در دانشکده
رزومه

جمعه 3 اسفند 1397   14:19:09