اخبار و اطلاعیه ها

دانشجویان علاقمند به انجام پروژه های تحقیقاتی می توانند بر اساس علاقمندی خود به هر یک از زمینه های تحقیقاتی زیر، به استاد مربوطه مراجعه نمایند.

دکتر حاجی آقا بزرگی (گروه شیمی دارویی)

 1. مولکولار مد لینگ ، داکینگ  Docking) )  وطراحی مولکول های دارویی
 2. سنتز ترکیبات شیمیایی با رویکرد دارویی /مواد اولیه دارویی و اکسیپیان ها
 3. طراحی و سنتز پپتید های دارویی و نشان دار کردن آن ها
 4. مطالعات کمی رابطه ساختمان - اثر ترکیبات دارویی به روش های دو بعدی و سه بعدی (2D & 3D-QSAR)
 5. كنترل كمی و كیفی داروها
 6. تعیین فراهمی زیستی داروها
 7. آنالیز داروها به روش  LC/ MS  و  GC/ MSو جذب اتمی
 8. تكوین روش های جدید كروماتوگرافی مایع و گازی جهت آنالیز دارو و متابولیت ها در مایعات بیولوژیك
 9. زیست مواد دارویی

دکتر کتابفروش (گروه شیمی دارویی)

1-سنتز مواد آلی و دارویی جدید

2-استفاده از روش‌های الکتروشیمیایی در سنتز ترکیبات شیمیایی

3-بررسی رابطه کمی ساختار وفعالیت ترکیبات

4-انفورماتیک و طراحی دارو

دکتر خسروی (گروه فارماکوگنوزی)

۱- بررسی فیتوشیمیایی گیاهان دارویی

۲- بررسی اثرات بیولوژیک و فارماکولوژیک گیاهان دارویی

۳- بررسی و استاندارد سازی مواد موثره گیاهی

۴- ساخت و فرمولاسیون ترکیبات طبیعی و داروهای گیاهی

۵- طراحی روشهای  مناسب کنترل ترکیبات گیاهی

۶- بررسی های بیوتکنولوژی در جهت افزایش میزان مواد موثره گیاهی

دکتر مهبدی (گروه بیوتکنولوژی)

 1. داروهای نوترکیب (آنتی بادی ها و پروتئین های درمانی)
 2. سلولهای بنیادی

دکتر محمدی (گروه داروسازی بالینی)

1. انجام مطالعات ارزیابی مصرف دارو (Drug Utilization Evaluation) در خصوص داروهای پرخطر، پرمصرف یا پر هزینه

2. طراحی و انجام مطالعات بالینی Cohort

3. طراحی و انجام مطالعات ارزیابی اثربخشی داروها از طریق انجام کارآزمایی بالینی

4. انجام مطالعات فارماکوکینتیک در مورد داروهای با پنجره درمانی باریک

5. انجام مطالعات گذشته نگر با استفاده از پرونده بیماران جهت طراحی اقدامات مداخله ای

6. انجام مطالعات مشاهده ای در خصوص بررسی ایمنی داروهای پرخطر

دکتر عطایی (گروه فارماسیوتیکس)

 1. تحقیقات کاربردی پیرامون فرمولاسیون های معمول دارویی مانند موضعی، خوراکی، بوکال، مقعدی و فرآورده های آرایشی بهداشتی
 2. بررسی اثر سورفکتانت ها در بهبود دارورسانی
 3. فرمولاسیون و ارزیابی سیستم های نوین دارورسانی (نانوذرات، نانوامولسیون، لیپوزوم)
 4. روش های gene editing، gene delivery

دکتر قاری (گروه فارماسیوتیکس)

Controlled release drug delivery Systems

- Nano and microparticulate drug delivery systems

- Pulmonary drug delivery systems especially dry powder inhalers

- Transdermal & topical drug delivery systems

- liposomal & Ethosomal drug delivery systems

- Novel inhalation drug delivery systems


دوشنبه 6 خرداد 1398   10:54:37