سه‌شنبه 22 دي 1394

                                                                                                    
کارشناس آموزش :سرکار خانم حدیثه آقامحمد عارف

تلفن تماس:  32567175(026)


                                                                                                            
کارشناس آموزش :سرکار خانم الهام غفوری
تلفن تماس:  32567175(026)

 
کارشناس آموزش :سرکار خانم ملاحت کمالی

تلفن تماس:  32567175(026)


                          ایمیل واحد آموزش:  Phedu@abzums.ac.ir   
چهارشنبه 29 خرداد 1398   01:15:37